Bài thuyết pháp Lời Hối Lỗi do Đại Đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Long Thành ngày khóa tu niệm phật lần 16

video