Bài thuyết pháp “Lòng Tin” được TT Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo 12/3 Bis Kỳ Đồng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

video