Bài pháp thoại Năm Căn Rong Ruổi (Vấn Đáp) do đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 20/08/2016 tại Tu Viện Từ Vân

Bài liên quan