Bài pháp âm “Nhiếp Thọ Trong Chánh Pháp 1” được Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Viên Giác, Oklahoma ngày 09/01/2016

Bài liên quan