Bài thuyết pháp ”Những Lần Khuyên Nhủ” được Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng 8/12/2013 tại Tu Viện Trúc Lâm, Canada

Bài liên quan