Bài thuyết pháp Nước Mắt Mẹ Hiền do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Viên Giác, Đồng Nai trong khóa tu 1 ngày an lạc

video