video

Phật Tích Ấn Độ 4: Kusinaga – Nơi Phật Nhập Niết Bàn – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Ấn Độ. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4709,Phat-Tich-an-do-4-Kusinaga—Noi-Phat-Nhap-Niet-Ban.tsph