Pháp thoại Phu Nhân Thắng Man Phần 5 do Thượng Tọa Thích Thiện Thuận giảng trong khóa huân tu lần 46 tại Viện Chuyên Tu (Đồng Nai), ngày 15-10-2017

Bài liên quan