Bài pháp thoại Sự Tương Tức Của Bồ Tát (Vấn Đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 21.10.2017

video