Bài pháp thoại Sức Mạnh Quán Tự Tại do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Đông Hưng (Virginia Beach, VA), ngày 29.10.2017

Bài liên quan