Bài thuyết pháp Thiền Lâm Bảo Huấn Phần 7 được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng. Gồm 3 phần: 1 – Người Xuất Gia. 2 – Lý tưởng Người Xuất gia. 3 – Kinh Tụng Người Xuất gia

Bài liên quan