Bài pháp thoại Vượt Qua Ma Nghiệp được đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Mai Sơn Tự ngày 03/11/Ất Mùi

Bài liên quan