Bài pháp thoại Tự Do Và Tự Tại do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Hải Đức, Canada ngày 11/14/2010

video