Bài pháp thoại Vén Màn Vô Minh Để Chơn Tâm Hiển Lộ được thượng tọa Thích Nhật Hỷ thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 76 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 26/03/2017

video