Bài thuyết pháp Vô Ngã, Tương Tục, Tương Tức do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng tại Chùa Từ Nghiêm ngày 13/03/2006

 

Bài liên quan