Bài thuyết pháp Xin Lỗi Con do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Trung Nghĩa trong khóa tu an lạc

video