kinh luat luan 19

Kinh Trung Bộ 3 – Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)

3. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy,...
kinh luat luan 26

Kinh Trung Bộ 2 – Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta)

2. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở...
phap bao 7

Kinh Trung Bộ 1 – Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta)

1. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa-la vương....
kinh luat luan 14

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (Trọn bộ)

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt - Pl 2535 - DL 1991 (Trọn bộ 34 bài kinh) *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT (các bài kinh với ký hiệu (A)...
phap bao 5

Kinh Trường Bộ 34 – Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta)

Kinh Thập Thượng (Dasuttara Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Thập Thượng phẩm I 1.Một thời Thế Tôn trú tại Campa (Chiêm-bà) trên bờ hồ Gaggara (Già-già), cùng với đại chúng Tỷ kheo khoảng...
phap bao 9

Kinh Trường Bộ 33 – Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta)

Kinh Phúng Tụng (Sangiti Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Phúng Tụng phẩm I 1. Một thời Thế Tôn du hành giữa dân tộc Mallà cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị....
kinh luat luan 6

Kinh Trường Bộ 32 – Kinh A Sá Nang Chi (Atànàtiya Sutta)

Kinh A Sá Nang Chi (Atànàtiya Sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Linh Thứu). Bốn Thiên vương sau khi sắp đặt...
kinh luat luan 43

Kinh Trường Bộ 31 – Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (Singàlovàda Sutta)

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt (Singàlovàda Sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn...
kinh luat luan 43

Kinh Trường Bộ 30 – Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) Như vầy tôi nghe. Kinh Tướng phẩm I 1. Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi, rừng thái tử Jeta, vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ,...
phap bao 12

Kinh Trường Bộ 29 – Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta)

Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy...
kinh luat luan 40

Kinh Trường Bộ 28 – Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya Sutta)

Kinh Tự Hoan Hỷ (Sampasàdaniya Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn ở tại Nàlandà, trong rừng Pàvàrikambavana. Lúc bấy giờ, tôn giả Sàriputta (Xá-lợi-phất) đến tại chỗ Thế...
kinh luat luan 26

Kinh Trường Bộ 27 – Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta)

Kinh Khởi Thế Nhân Bổn (Agganana Sutta) Như vầy tôi nghe: 1. Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi (Xá-vệ), Pubbàràma (Thành Tín Viên lâm), ở lầu của Migà ramàtu (Lộc Mẫu...
kinh luat luan 38

Kinh Trường Bộ 26 – Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)

Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn an trú ở Magadha (Ma-kiệt-đà) tại Matulà (Ma-du-la). Lúc bấy giờ Thế Tôn...
phap bao 9

Kinh Trường Bộ 25 – Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)

Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ...
kinh luat luan 23

Kinh Trường Bộ 24 – Kinh Ba Lê (Pàtika Sutta)

24. Kinh Ba Lê (Pàtika sutta) Kinh Ba Lê phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt-la), tại Anupiya (A-dật-di), một thành của bộ lạc...
kinh luat luan 3

Kinh Trường Bộ 23 – Kinh Tệ Túc (Pàyàsi Sutta)

23. Kinh Tệ Túc (Pàyàsi sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời tôn giả Kumàra Kassapa (Cưu-ma-la Ca-diếp) đang du hành trong nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với Ðại chúng Tỷ kheo...
phap bao 7

Kinh Trường Bộ 22 – Kinh Ðại Niệm Xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)

22. Kinh Ðại Niệm xứ (Mahàsatipatthana sutta) Tôi nghe như vậy. 1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt đàm) - đô thị của xứ...
kinh luat luan 6

Kinh Trường Bộ 21 – Kinh Ðế Thích Sở Vấn (Sakka-panha Sutta)

21. Kinh Ðế Thích Sở Vấn (Sakka-panha sutta) Kinh Ðế Thích Sở Vấn phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Magadha (Ma-kiệt-đà) phía Ðông thành Vương Xá, tại...
kinh luat luan 34

Kinh Trường Bộ 20 – Kinh Ðại Hội (Mahà-Samaya Sutta)

20. Kinh Ðại Hội (Mahàsamaya sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại bộ lạc Sakka (Thích-ca), thành Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), ở Ðại Lâm (Mahàvana), cùng với đại chúng...
phap bao 8

Kinh Trường Bộ 19 – Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahà-Govinda Sutta)

19. Kinh Ðại Ðiển Tôn (Mahàgovinda sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu. Khi đêm đã gần mãn, Pancasikha (Ngũ Kế), thuộc...

Bài mới

Xem nhiều