phap bao 8

Kinh Trường Bộ 18 – Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha Sutta)

18. Kinh Xà Ni Sa (Janavasabha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nàdika (bộ lạc Na-đề-ca) tại Ginjakàvasatha (nhà làm bằng gạch). Lúc bấy giờ, Thế Tôn...
kinh luat luan 29

Kinh Trường Bộ 17 – Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahà-Sudassana Sutta)

17. Kinh Ðại Thiện Kiến Vương (Mahàsudassana sutta) Kinh Ðại Thiện Kiến Vương phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ngụ tại Upavattana (Hồ-bạt-đan) ở Kusinàrà (Câu-thi-la) trong rừng...
kinh luat luan 3

Kinh Trường Bộ 16 – Kinh Ðại Bát Niết Bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)

16 - Kinh Ðại Bát Niết Bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) Kinh Ðại Bát Niết Bàn phẩm I 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakùta...
kinh luat luan 39

Kinh Trường Bộ 15 – Kinh Ðại Duyên (Mahà-Nidàna Sutta)

15. Kinh Ðại Duyên (Mahànidàna sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đàm). Tôn giả Ananda (A...
kinh luat luan 42

Kinh Trường Bộ 14 – Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta)

14 - Kinh Ðại Bổn (Mahà-Padàna Sutta) Kinh Ðại Bổn phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại nước Sàvatthi (Xá-vệ) rừng Jeta (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp...
kinh luat luan 8

Kinh Trường Bộ 13 – Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta)

13 - Kinh Tam Minh (Tevijja Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành ở Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị...
phap bao 1

Kinh Trường Bộ 12 – Kinh Lô Hi Gia (Lohicca Sutta)

12 - Kinh Lô Hi Gia (Lohicca Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo...
kinh luat luan 11

Kinh Trường Bộ 11 – Kinh Kiên Cố (Kevaddha Sutta)

11 - Kinh Kiên Cố (Kevaddha Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến...
phap bao 10

Kinh Trường Bộ 10 – Kinh Tu Ba (Subha Sutta)

10 - Kinh Tu Ba (Subha Sutta) Kinh Tu Ba phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika...
kinh luat luan 21

Kinh Trường Bộ 09 – Kinh Bố Sá Bà Lâu (Potthapàda Sutta)

09 - Kinh Bố Sá Bà Lâu (Potthapàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), rừng Jetavana (Kỳ viên), vườn Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc)....
kinh luat luan 30

Kinh Trường Bộ 08 – Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)

08 - Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) (Kinh này còn có tên là Kinh "Ðại sư tử hống" - Mahàsìhanàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức...
kinh luat luan 20

Kinh Trường Bộ 07 – Kinh Cha Li Da (Jàliya Sutta)

07 - Kinh Cha Li Da (Jàliya Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và...
phap bao 4

Kinh Trường Bộ 06 – Kinh Ma Ha Li (Mahàli Sutta)

06. Kinh Ma Ha Li (Mahàli Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy...
phap bao 11

Kinh Trường Bộ 05 – Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta)

05. Kinh Cứu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng...
phap bao 14

Kinh Trường Bộ 04 – Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

04. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến...
kinh luat luan 38

Kinh Trường Bộ 03 – Kinh A Ma Trú (Ambattha Sutta)

03. Kinh A Ma Trú (Ambattha Sutta) Kinh A Ma Trú phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại...
phap bao 6

Kinh Trường Bộ 02 – Kinh Sa Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta)

02. Kinh Sa Môn Quả (Sàmanna-Phala Sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng...
kinh luat luan 40

Kinh Trường Bộ 01 – Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta)

  01. Kinh Phạm Võng (Brahmajàla sutta) Kinh Phạm Võng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng...

Bài mới

Xem nhiều