Có Tâm là có tất cả. Sự lương thiện xuất phát từ trong tâm thì hành động đó sẽ mang đến phước báu lớn hơn.

Trích trong bài giảng: quay đầu là bờ 

Bài liên quan