Bỉ Vỏ

Tác giả: Nguyên Hồng

Nhà xuất bản Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành năm 1999

Giọng đọc: Bá Trung