Thời Thơ Ấu

Tác giả: Macxim Gorki

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị