Gió Lào Thành Cổ 

Tác giả: Ngô Văn Phú 

Nhà xuất bản Công An Nhân Dân 

Giọng đọc: Trung Nghị