Chuyện Gia Đình

Tác giả: Thịnh Bách Huân, Mao Hoang Tường, Chu Đăng Long

Nhà xuất bản Tổng Hợp HCM ấn hành 2005

Giọng đọc: Hoàng Anh