Nhật Ký Chó Fox Mikki

Tác giả: Sasha Chernyi

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân