Con người chúng ta, rất sợ đau khổ, nhưng mâu thuẫn hơn là: sợ đau khổ nhưng cái nhân gây ra đau khổ thì lại không dám từ bỏ…..

Đã là người con Phật, tin sâu nhân quả tội phước thì chúng ta phải hiểu rằng: muốn tránh những điều đau khổ, oan trái, tội lỗi… thì phải tránh từ những nhân tố ban đầu.

Bài liên quan