Nhất định trong đời sẽ có người làm bạn đau. Và nhất định trong đời bạn sẽ làm đau người khác. Gieo duyên là do trời, tạo phận là do bạn.

Bạn yêu thương ai đó nhiều, thì bạn càng có thể phá hoại người đó càng khủng khiếp, một khi có quá nhiều khác biệt.

so phan

Nếu bạn không thể khiến người ta tốt lên, bạn cũng không chịu thay đổi để bản thân và người đó tích cực hơn.

Thì bắt buộc là dừng lại. Để giải thoát cho cái tâm của mình và để giữ nhân cách của người đó trong mắt mình.

Cố hữu, nên mới có cảnh họ đối xử tệ với bạn nhưng tốt với muôn người.

Thực ra, chỉ có bản thân bạn mới tệ hại mà thôi.
-st-