Tất cả chúng ta luôn chạy theo những ảo ảnh để rồi kết thúc cuộc đời mình trong một sự rỗng tuếch và vô vị. Có mấy ai chịu ngồi lại để giải quyết câu hỏi: Sống để làm gì?