Con người chúng ta hơn động vật ở chỗ chúng ta có tình cảm, lí trí và đạo đức, nhờ có đạo đức mà chúng ta sống trên cuộc đời này một cách ý nghĩa hơn.

“Sự khác biệt giữa vô minh và một ngày chợt hiểu đạo”

Trích từ bài giảng: Tịnh độ tại nhân gian