Chính ba nghiệp thân khẩu ý là động cơ dẫn dắt chúng sanh vào vòng trầm luân sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên, muốn thoát ly sanh tử luân hồi, con người phải biết dừng nghiệp và chuyển nghiệp.

Trích trong bài giảng: Quán Sâu Nghiệp Duyên Của Chúng Sinh Thời Covid-19 

Bài liên quan