Hiểu được sát sinh và những hậu quả, là người con Phật, chúng ta phải nêu cao tinh thần không sát sinh và cố gắng hướng đến việc ăn chay để tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường sống và nhất là tốt cho tinh thần, giúp việc tu hành thêm tinh tấn và sớm đạt được thành tựu nhất định.

Trích trong bài giảng: Tội Khẩu Nghiệp 

Bài liên quan