Khi quyết định đi tu và rời bỏ cõi hồng trần, cạo trọc tóc là nghi thức đánh dấu sự chuyển đổi từ một con người phàm tục trở thành nhà tu hành, xuất gia theo đạo Phật.

Nghi thức này đã có từ thời đấng Thế Tôn còn tại thế cho đến nay và được thực hành ở mọi quốc gia có đạo Phật từ phương Đông đến phương Tây. Vậy tại sao xuất gia lại phải cạo tóc?

Bài liên quan