Lửa mạnh mẽ như thế, nước lại dập tắt nó.
Nước mạnh mẽ như thế, đất lại vùi lấp nó.
Đất mạnh mẽ như thế, gió lại thổi tan nó.
Gió mạnh mẽ như thế, núi lại chặn đứng nó.
Núi mạnh mẽ như thế, người lại san dời nó.

Người mạnh mẽ như thế, quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… lại lay động hắn.

Quyền thế, sống chết, yêu hận, danh lợi… mạnh mẽ như thế, thời gian lại tiêu mòn chúng.

Thời gian mạnh mẽ nhất chăng?
Không, là ” Tâm”.

Khi lòng trống trải chẳng chứa vật nào, nó là không bờ không bến.

(st)

Mời quý vị cùng xem thêm pháp thoại: Phương pháp an tâm do ĐĐ. Thích Phước Tiến thuyết giảng.