thay doi ban than
“Một cốc nước sạch đổ dàn cốc nước bẩn thì nó vẫn là cốc nước bẩn. Phải đổ hết nước cũ và thay bằng nước mới thì mới thành cốc nước sạch.Con người cũng như vậy, phải bỏ đi cái tôi đã cũ của mình thì mới thay đổi được bản thân.”

st