Tất cả chúng sinh đều mang theo nghiệp của chính mình như một di sản, như vật di truyền, như người chí thân, như chỗ nương tựa. Tuy rằng nghiệp nhân tạo ra số phận của con người hiện tại nhưng nó không bất di bất dịch mà có thể được chuyển đổi nhờ ăn năn hối cải và sửa đổi hành vi, lối sống, tu tập đạo đức. Chính vì mỗi người có thể cải thiện, xây dựng bản thân mà kẻ xấu có thể trở thành người tốt, kẻ dở trở thành người hay, kẻ ngu trở thành người trí, kẻ phàm thành bậc thánh nhân.

Trích trong bài giảng: Đổi đời