Tình thương thật sự nhất quán mà giản di, không đổi màu theo sự phân biệt đối tượng và hoàn cảnh, không phải là kết quả của sự phán xét mà xóa tan phán xét.

Trích trong bài giảng: Ai cũng có lý do để mình thương