“Muốn biết chuyện đời trước, xem sự hưởng đời nay; Muốn biết chuyện đời sau, xem việc làm kiếp này”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Song Yếu (Câu 15 đến 20)