Việc thay đổi vận mệnh bằng cách mong chờ được cứu rỗi qua sự cầu nguyện, lễ bái, giết hại sinh vật, nhân danh thần thánh, để cúng tế thần linh,…suy cho cùng là những hành động ích kỷ và vô minh. Vận mệnh là kết quả của những nỗ lực trong quá khứ. Dù ở trường hợp nào, sự tinh tấn và cố gắng của mỗi người sẽ định đoạt vận mạng cho chính họ. Vận mệnh của bạn nằm trong lòng bàn tay của chính mình, tốt hay đẹp đều do chính bạn quyết định mà thôi.

Trích trong bài giảng: Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên 

Bài liên quan