Khi rơi vào bế tắc, khổ đau, chúng ta thường nghĩ tới việc cầu nguyện: thánh thần, Phật, Bồ Tát…Nhưng có người cầu thì đạt được ý nguyện, có người cầu thì không đạt được.

Điều này được lý giải như thế nào?

Trích: Cầu Sanh Con Trai, Con Gái Theo Kinh Phổ Môn