Tại sao con cháu trùng tuổi với người mất, khi tẩm liệm và hạ huyệt phải tránh mặt?

Bài liên quan