Chăm sóc bản thân quá mức, là điều không phải. Nhưng ngược đãi bản thân cũng phân phải là điều đúng đắn cho việc tu hành.

Nên nhớ: Điều thân là một việc quan trọng, chưa vượt qua được ngưỡng cửa của điều thân thì chúng ta khó mà có thể điều tâm được.

Trích trong bài giảng: Thân vô thường nhưng đừng bạc đãi

Bài liên quan