Sống ở đời ai cũng có lòng tham, nhưng đừng GIAN THAM cũng đã tốt lắm rồi!
————-
Trích: Đừng Để Bị Lòng Tham Chi Phối