Sống ở đời ai cũng có lòng tham, nhưng đừng GIAN THAM cũng đã tốt lắm rồi!
————-
Trích: Đừng Để Bị Lòng Tham Chi Phối
https://phatphapungdung.com/dung-de-bi-long-tham-chi-phoi-thich-phuoc-tien-122558.html