Bồ Tát không lệ thuộc vào hình thức nào hết, không phụ thuộc vào tướng nam, tướng nữ, hay lệ thuộc vào tướng xuất gia hay cư sĩ mà dù mang hình tướng nào cũng phản ánh được hành động của Bồ Tát tùy duyên ẩn hiện để độ sinh vì cuộc đời.

Người Phật tử học theo lòng từ bi của bồ tát Quan Thế Âm là biết chia sẻ, giúp đỡ người bằng tình thương yêu. Nhưng cũng học được tính dũng khí, anh hùng của Ngài để thực hiện sứ mạng lợi đạo ích đời.

Trích trong bài giảng: Đại Hùng Đại Lực Của Bồ Tát Quán Thế Âm

Bài liên quan