“Thắng ngàn quân giặc ở chiến trường chẳng bằng tự thắng. Người tự thắng là chiến sĩ oanh liệt nhất”

Trích trong bài giảng: Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 100 đến 106)