Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 100 đến 106)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 09-04-2013

video

Download MP3