Địa ngục là hai từ quen thuộc mà ai cũng từng nghe qua. Thế nhưng địa ngục có thật hay không? Vì sao có người cho rằng có địa ngục, người thì cho rằng không có địa ngục?

Địa ngục không thể thấy bằng mắt hay tiếp xúc trực tiếp bằng các xúc giác thông thường nhưng nó vẫn tồn tại. Cảnh giới địa ngục sẽ hiện hữu theo nghiệp cảm của chúng sanh nếu chúng sinh đó phải rơi vào vòng nhân quả luân hồi và bị nghiệp dẫn dắt tương ứng với những hành vi bất thiện mà họ đã gây tạo.

Ngược lại, địa ngục sẽ không tồn tại cho những ai đã giác ngộ và chấm dứt được sự chi phối của luân hồi. Đây là chân lý.

Theo lời dạy của Đức Phật, có hai loại chúng sinh có thể đến được địa ngục: Một là do nghiệp lực ác mà chúng sinh đã tạo nên. Hai là do nguyện lực mà chúng sanh phát khởi.

Và trong Kinh Pháp Cú phẩm Địa Ngục này, Đức Phật đã nêu ra những tội báo tương ứng với cảnh giới địa ngục sẽ bị đọa đài, cũng như Ngài khuyên dạy chúng ta hãy dừng tạo ác nghiệp để không phải rơi vào cảnh giới đọa đày đau khổ này.

Bài thuyết pháp “Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312)” được thầy Thích Phước Tiến giảng ngày 25/02/2017 (29/01/Đinh Dậu) tại Tu Viện Tường Vân

Download MP3

Bài liên quan