Bồ Tát Phổ Hiền là danh hiệu chúng ta hay xưng tụng, là một vị Bồ tát có nhân duyên với tất cả chúng sinh và luôn dùng mười hạnh nguyện rộng lớn để hóa độ.

Trong các pháp hội, sau khi Đức Phật thuyết pháp xong, Bồ Tát Phổ Hiền thường thưa hỏi những nghi vấn của bản thân hoặc nghi vấn của đại chúng mà Ngài đã đọc được qua tha tâm thông để đại chúng hiểu rõ. Điều này đã được ghi chép rõ trong các bản kinh Đại Thừa: Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Kinh Pháp Hoa…

Với 10 hạnh nguyện sâu rộng của Bồ Tát Phổ Hiền, chúng ta hãy xem đó là kim chỉ nam để học theo hạnh của Ngài trong tu học và đời sống để mang an vui lợi lạc đến cho mình và người.

Bài giảng mới nhất của Thầy Thích Phước Tiến: Bồ Tát Phổ Hiền Là Hạnh Nguyện Của Đại Thừa. Thuyết giảng tại Đạo Tràng Phổ Hiền (Bang Washington, Hoa Kỳ), ngày 16-12-2017

Download MP3

Bài liên quan