Bài pháp âm mới “Kinh Pháp Cú Phẩm Ác (Câu 123-125)” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 06-07-2013

video

Download MP3

Bài liên quan