Bài pháp âm “Kinh Pháp Cú Phẩm A La Hán (Câu 93 đến 99)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 25-01-2013

video

Download MP3