Bài pháp thoại “Kinh Pháp Cú Phẩm Ngàn (Câu 107 đến 109)” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày sám hối thường kỳ tại Tu Viện Tường Vân ngày 23-04-2013

video

Download MP3