“Sống trăm tuổi mà phá giới, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới, tu thiền định”

Kinh Pháp Cú – PHẨM NGÀN – Câu 110